1-25 Nisan tarihleri arasında verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin açıklamaların yer aldığı MALİYE POSTASIDERGİSİ'nin  KURUM KAZANCI ve KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ Başlıklı ÖZEL SAYISI yayımlandı, Abonelerimize gönderildi.  Özel Sayımız aşağıdaki yazıları içermektedir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile bazı mallarla sınırlı olmak kaydıyla ÖTV uygulamasında da tevkifat uygulamasına geçiliyor. ÖTV tevkifatı uygulaması  ihtiyari bir uygulama olmayacak,  imalatçıların belirtilen şartlarda  yaptığı teslimlerde tevkifat yapması zorunlu olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayımladığı Tebliğ ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarında değişiklik yaptı.
İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ’nin son halini okumak için tıklayın.

Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ ile GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK  İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ yayımlandı. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini kapsıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile  Dahilde İşleme Rejimi Kararında değişiklik yapıldı.  Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılacak.

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ ve EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ yayımlandı . Her iki tebliğ de daha önce yayımlanmış olan bazı Tebliğleri  zamanla güncelliğini kaybettikleri  ve mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduklar için kaldırıyor.

ÖTV iade taleplerine  ve (I) Sayılı Listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümüne ilişkin açıklamaların yapıldığı  20 ve 21 Numaralı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Sirkülerleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı. ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki malların ithalinde alınan teminatların çözümü talebi için (A) ve (B) cetvelindeki mallar için ayrı ayrı düzenlenmiş bir örneği sirkülerin ekinde yer alan dilekçe düzenlenecek.
 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretimi Lisans Harçları hakkındaki Harçlar Kanunu Sirküleri/13’ ü yayımladı. Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan lisans sahibi firmaların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden Elektrik Üretimi Lisans Harcı ödemesi gerekecek.

Kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerde, model yılı 1990 ve daha eski olan taşıtların 5838 sayılı Kanun kapsamında teslimi ve hurdaya çıkarılması konusunda açıklamaların yapıldığı MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ USUL KANUNU UYARINCA VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN BASIM VE DAĞITIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklik yapıldı. Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak Yönetmeliğe ekli bilgi formunu  elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderecekler.

Kredi Kartı kullanılarak yapılan ödemelerde yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımı  ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesi konularında düzenleme ve açıklamaların yapıldığı VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 435) Resmi Gazete’de yayımlandı.
 

TÜRMOB tarafından MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ yayımlandı. Serbest ya da bir işyerine bağlı olarak mesleki faaliyete başlayacak olan meslek mensuplarından veya Tebliğin yayımından önce serbest ya da bir işyerine bağlı olarak çalışmakta olanlardan, bağlı oldukları Oda ile etik sözleşmesi yapmak isteyenler etik eğitimi almak üzere TÜRMOB tarafından oluşturulan etik eğitimi internet sitesi üzerinden eğitim kaydını yaptıracak.