Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ’ni yayımladı. "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını verme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olacak.

Aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G. yi üreten dağıtıcılara   "Dağıtım İzin Belgesi"  alabilmeleri  için verilecek raporu düzenlemeye yetkili akredite laboratuarın belirlendiği  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/22 yayımlandı .
 

VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI  (SIRA NO: 441) ile  2014 yılı için  yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edildi.  Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.
 

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanların 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.
 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazının (L.P.G.) imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılması halinde ÖTV sinin aerosol üreticilerine iadesi hakkında uygulama usul ve esaslarının belirlendiği ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 36) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE  değişiklik yaptı. 26.12.2012 tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan ; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve  Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu   uyarınca staj yapan veya hizmetleri stajdan sayılan sayılanların  31/12/2015 tarihine kadar meslek mensubu olmaları halinde bunlar da Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı  Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35 ile  2014 yılı üçüncü  geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme  oranını %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz)  olarak tespit etti.

Bugün yayımlanan Tebliğ ile KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE değişiklik yapıldı. Külçe metallerin tesliminde tevkifat oranı (7/10)'dan  (5/10) olarak  değiştirildi. Hizmet ihracından kaynaklanan nakden iade talepleri YMM raporuna göre de yapılabilecek, teminatlar da YMM raporu ile çözülebilecek. Bunun gibi iade hakkı doğuran diğer bazı işlemlerde de nakden iade talepleri YMM raporu ile yapılabilecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik yapan 75935942-050.01.04-[01/30] Numaralı Kurul Kararını yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı,  Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecine ilişkin açıklamaların yapıldığı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34’ü yayımladı.
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerine uygulanmak üzere işveren yükümlülükleri hakkında açıklamaların yapıldığı TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 69 ile 30 Eylül 2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03 Ekim 2014 tarihi saat 23:59'a kadar  uzatıldı.