1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren asgari ücret %5.88 artırılacak.1 Temmuz 2014  tarihinden itibaren 1 Ocak 2015 tarihine kadar asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 68 ile 31 Temmuz 2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 04 Ağustos 2014 tarihi saat 23:59'a kadar  uzatıldı.

Kentsel Dönüşüm olarak bilinen  AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN Uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Riskli yapılar, Yönetmelik eki  Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre tespit edilecek.
 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE DEĞİŞİKLİK yapıldı. (B) Cetvelindeki mallardan (solvent ve benzeri)  imalatta kullanılanlar için erken teminat çözümü  uygulaması getirildi.Tebliğde ayrıca Erken Teminat Çözümü Sertifikası almak için yapılması gerekenler de açıklanıyor.
 

16 Temmuz 2014

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı  Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33 ile  2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranını  %6,64  (yüzde altı virgül altmış dört)  olarak tespit etti.

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile  ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve işyeri açma izni harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin açıklamalar yapılıyor.

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6545 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ile Harçlar Kanununda, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununda, İdari Yargılama Usulü Kanununda, Yargıtay Kanununda, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda, Türk Ceza Kanununda ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılıyor.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 436) Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre 431 Sayılı VUK Tebliğine göre kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesi zorunluluğu 1.7.2014 tarihinden  1.1.2015’e uzatıldı.
 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KIYMETİ)  (SERİ NO: 2) Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğde royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesine ilişkin usul ve esaslar  belirleniyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından  FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ yayımlandı. Yönetmelikle perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Maliye Bakanlığı tarafından MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 12) yayımlandı. Tebliğ ile  Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre bu kapsamda  malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluşlarca yerine getirilmesi ve dondurulan malvarlıklarının Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından verilecek izin kapsamında yönetilmesine ilişkin açıklamalar yapılıyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre 2013 yılına ilişkin yevmiye defterlerinin en geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar noterde kapanış onaylarının yaptırılması gerekiyor. Kapanış onayını yaptırmayanlara 2014 yılı için 4481 TL idari para cezası verilecek .Cezaya ek olarak  kapanış onayı yaptırılmamış yevmiye defterleri ticari davalarda delil olarak da kabul edilmeyecek.