Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE  değişiklik yaptı. 26.12.2012 tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan ; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve  Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu   uyarınca staj yapan veya hizmetleri stajdan sayılan sayılanların  31/12/2015 tarihine kadar meslek mensubu olmaları halinde bunlar da Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında değerlendirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı yayımladığı  Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35 ile  2014 yılı üçüncü  geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme  oranını %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz)  olarak tespit etti.

Bugün yayımlanan Tebliğ ile KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE değişiklik yapıldı. Külçe metallerin tesliminde tevkifat oranı (7/10)'dan  (5/10) olarak  değiştirildi. Hizmet ihracından kaynaklanan nakden iade talepleri YMM raporuna göre de yapılabilecek, teminatlar da YMM raporu ile çözülebilecek. Bunun gibi iade hakkı doğuran diğer bazı işlemlerde de nakden iade talepleri YMM raporu ile yapılabilecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik yapan 75935942-050.01.04-[01/30] Numaralı Kurul Kararını yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı,  Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecine ilişkin açıklamaların yapıldığı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34’ü yayımladı.
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerine uygulanmak üzere işveren yükümlülükleri hakkında açıklamaların yapıldığı TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete’de yayımlandı.

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 69 ile 30 Eylül 2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03 Ekim 2014 tarihi saat 23:59'a kadar  uzatıldı.

6552 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Borçlarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Resmi Gazete’de yayımlandı.Kanundan yararlanmak için mükelleflerin en geç 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu 6552 Sayılı Torba Kanun ile Kuruma olan prim borçlarının  yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yapıldığı  2014 –26 Numaralı Genelgeyi yayımladı. SGK’ya olan borçların yapılandırılması için en geç 31/12/2014 tarihine kadar başvurulması gerekiyor. Genel sağlık primi alacakları yönünden ise en geç 30/4/2015 tarihine kadar başvurulması gerekiyor.

6552 Sayılı Kanun ile yapılandırılma imkanı getirilen araç muayene borçlarına ilişkin cezaların yapılandırma usullerini açıklayan 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİN0:1) Resmi Gazete’de yayımlandı. 11/9/2014 tarihine kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31/12/2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda aylık %5 fazla yerine  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kadar fazla alınacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 440)  ile 250 bin TL ve üzeri vergi borcu olanların kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı. Yapılacak açıklamada, 31/12/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30/11/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan  vergi ve cezalar ile 01/6/2013-31/5/2014 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar  dikkate alınacak.

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapıldı. Yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları kurulacak.