ŞİRKET KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER

TİCARET SİCİL KAYDI İÇİN İSTENEN BELGELER:

  

 %0.04 Rekabet Kurumu Payı dekontu

 

Ticaret Sicil Memurluğa Hitaben Dilekçe  Muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Sureti (Resimli)

 

Muhtarlıktan Tastikli İkametgah İlmuhaberi

 

Noter tasdikli  Ana Sözleşme  Noter tasdikli  İmza Beyanı (Şirketler İçin Şirket Şubesi Ünvanı Altında)

 

Sicil Tasdiknamesi 

 

Taahhütname 

 

Şirket Kuruluş Bildirim Formu 

 

Odaya Yeni Kayıt İçin İstenen Belgeler  :

 

Dilekçe

 

 Şahıslardan;

 

1.         Tescil İlanının yapıldığı Ticaret Sicili Gazetesi'nin aslı veya onaylı bir sureti veya ticaret sicil tasdiknamesinin bir örneği

2.         Noterlikçe onaylanmış imza sirküleri

3.         Onaylı ve fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdan örneği

4.         İkametgah ilmuhaberi (onaylı ve fotoğraflı, aslı veya fotokopi) 

5.         Vergi Levhası

6.         Iki Adet Fotoğraf

 

 Şirketlerden;

 

1.         Tescil ilanının yapıldığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı bir sureti veya ticaret sicil tasdiknamesi ile noterlikçe onaylanmış ana sözleşme örneği

2.         Noterlikçe onaylanmış imza sirküleri

3.         Ortaklara ait nüfus cüzdan fotokopileri ve ikametgah belgesi fotokopileri

 

Vergi Dairelerine Verilecek Belgeler :

 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin :

 

Vergi dairelerinden alınacak işe başlama bildirim formu

 

Şirketi temsile yetkili kişilerin;

 

Noter onaylı imza sirküleri

 

Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği

 

Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği

 

İkametgah Belgesi

 

Şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli örneği

 

Ticaret sicil memurluğuna başvuru belgesi

 

(Vergi Usul Kanunu 153. Maddesine göre , Ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup da Türk Ticaret Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurları hakkında işe başlamanın zamanında bildirilmemesine ilişkin usulsüzlük cezası hükümleri uygulanır.)

 

Kooperatifler:

 

Kooperatif Başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi

 

Kooperatif  esas sözleşmesi

 

Dernekler:

 

Dernek tüzüğü

 

Dernek  Başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi

 

Vakıflar:

 

Vakıf Başkanının onaylı nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi

 

Vakıf Senedi

 

 

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin:

 

Vergi dairelerinden alınacak işe başlama bildirim formu

 

Noter onaylı imza sirküleri

 

Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği

 

İkametgah Belgesi

 

Basit Usulde Vergilendirilecekler:

 

Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği

 

İkametgah Belgesi

 

İşyeri mükellefe ait ise emlak vergisine esas olan vergi değerini gösteren belediyeden onaylı belge

 

İşyeri kira ise kira kontrat örneği

 

Ticari Plakalı Araç Sahibi Mükellefler :

 

Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği

 

İkametgah Belgesi

 

Taşıta ilişkin fatura  veya noter senedinin tasdikli bir örneği

 

 

Vergi Levhası :

 

İşe Başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde doldurulacak boş vergi levhası tasdik ettirilir

 

Ödeme Kaydedici Cihaz:

 

Ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler satın aldıkları cihazı iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçe ile kaydettirmek zorundadır. Dilekçe ekinde ödeme kaydedici cihazı alış faturası , cihaz sicil numarası, cihazdan alınan fiş örneği bulunmalıdır. Vergi dairesinden alınacak Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha cihazın üzerine asılır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna , Bölge Çalışma Müdürlüklerine , İş- Kur’a verilecek belgeler:

 

İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

 

İşverenler tarafından veya ticaret sicili memurluklarınca Kanunun 11 inci maddesi uyarınca işyerlerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler, 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlığın ilgili bölge müdürlüklerine ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca İŞ-KUR’a yapılması gereken bildirimler yerine geçer.

Yeni yorum gönder

Doğrulama
 
Image CAPTCHA
Resimde görüntülenen harf veya rakamları giriniz.