GERÇEK USULDE TİCARİ KAZANÇTAN BASİT USULDE TİCARİ KAZANCA GEÇİŞ İMKANI GETİRİLDİ - Ayşe GINALI

 
 
GERÇEK USULDE TİCARİ KAZANÇTAN BASİT
USULDE TİCARİ KAZANCA GEÇİŞ
İMKANI GETİRİLDİ
 
 
Ayşe GINALI
 
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

 
 
(01 EYLÜL  2012  tarihli Maliye Postası Dergisinde  yayımlanan yazının bir bölümüdür )
 
                                                                
 
I-           GİRİŞ :
 
6322 sayılı Kanunun 7.maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti başlıklı 46. maddesinin 6 fıkrası değiştirilmiş ve maddeye 7. ve 8. fıkralar eklenerek gerçek usulde vergilendirilen mükelleflere basit usule geçiş yolu açılmış oldu.
 
Ayrıca aynı Kanunun, 13.maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Basit Usulde Vergilendirmeye Geçişte Sürelerin Hesabı başlıklı  Geçici 81.madde ile de uygulama tarihi belirlenmiştir.
 
II-          YASAL DÜZENLEME
 
GVK, 47 .maddesinin değişen fıkraları;
 
(6322 sayılı kanunun 7.maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 15.06.2012)Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eşve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.
 
(6322 sayılı kanunun 7.maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük 15.06.2012)Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
Aynı Kanunun Geçici 81. maddesi; 46. maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanır.
 
III-        GERÇEK USULDEN BASİT USULE GEÇİŞ :
 
6322 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartları sağlayanlara basit usule geçme imkanı getirilmiştir.
 
Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin;
 
-Gelir Vergisi  Kanununun 47.  maddesinde yazılı şartları topluca taşıması,
 
-Arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin 48. madde de yazılı hadlerden düşük olması,
 
-Yazılı talepte bulunması,
 
halinde, bu şartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün bulunmaktadır.
 
İşin eş ve/veya çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınacaktır.
 
Ancak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükellefler hiçbir şekilde basit usule dönemeyeceklerdir.
 
Basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanacaktır.
 
Bu yazının tamamı Maliye Postası Dergisi'nin 01 EYLÜL  2012  tarihli sayısında yayımlanmıştır. Yazının tamamını ve Vergi, SGK, İş, Ticaret Mevzuatı ile ilgili güncel konularda uygulamaya yönelik bunun gibi diğer makaleleri düzenli olarak takip etmek, ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için siz de abonemiz olun.
 
Abonemiz Olmak İçin Tıklayın.

Yeni yorum gönder

Doğrulama
 
Image CAPTCHA
Resimde görüntülenen harf veya rakamları giriniz.