VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNE İLİŞKİN NOTLAR VE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

VERGİ DAVA DİLEKÇELERİNE

İLİŞKİN NOTLAR VE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 Örneklerin hiç birisi gerçek olaylara dayanarak gerçekte yazılmış dilekçeler değildir . VUK ila İYUK’a göre yazılması gereken muhtemel olaylar göz önüne alınarak verilmiştir.Bir başvuru yapacak olan mükellefin, örnek dilekçedeki unsurları göz önüne alarak, kendi olayına  göre dilekçe yazması gerekir. Yani bir mükellefin dava dilekçesini, adına salınan vergi ve cezayı göz önüne alarak yazması sırasında kendisine yol gösterilmek amaçlanmıştır.

 

Buradaki bilgiler ve dilekçe örneği Vergi ve Vergi Cezası Uyuşmazlıkları  kitabımızdan alınmıştır.Bu konuda çok daha kapsamlı bilgi, Danıştay Kararı ve dilekçe örneği kitabımızda yer almaktadır. Kitabın içeriğini incelemek için tıklayınız.

 

Dava Dilekçesinde Bulunması

Gereken Hususlar.

Dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu hususlar, yasada şöyle yer almıştır.

 Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri.

Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller.

Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi

Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla yargı davalarında uyuşmazlık konusu ve  miktarı.

Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya  vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası.

Gösterilir.

Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri tarşı taraf sayısından bir fazla olur (İYUK. Md.3).

 

DAVA DİLEKÇESİNİN BÖLÜMLERİ

   Genel olarak bir dava dilekçesinin bölümlerini şöyle sıralamak mümkün

A- 1. BAŞLIK BÖLÜMÜ

Ankara 3 Nolu Vergi Mahkemesi Başkanlığına gibi

2. DAVACI VE DAVALIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Davacı :İsim Soyad Adres

Davalı:..... Vergi Dairesi Müdürlüğü gibi

           Not: Avukat olmayanlar vergi ve cezaya muhatab olanlar adına dava açamazlar.

3. Dava Konusuna Ait Bilgiler

   Salınan Vergiye ait bilgiler

   Kesilen Cezaya ait bilgiler

4- İhbarnamelere ait bilgiler

Vergi ve Ceza ihbarnamelerin tarih ve numaraları

5. İhbarnamelerin Tebliğ tarihi

6. Mükellefin hesap numarası.

B- Vergi ve Ceza Tarhına Ait Bilgiler

 Bu bilgiler  dava dilekçelerine yazıldıktan sonra dilekçenin, aşağıdaki ana başlıklarla devam etmesi gerekmektedir.

I- VERGİ DOĞURAN OLAY

Bu başlık altında, vergi salınmasına yol açan olay anlatılacak, dayanağı belgelerden yasa maddelerinden söz edilecek ve buna göre salınan vergi ve tarhı usulü ve miktarları yazılacaktır.

II- DELİLLER ve HUKUKİ SEBEPLER

Bu bölümde davacı, vergi salınmasına yol açan olayın olmadığına, yanlış değerlendirildiğine, dayanağı belgelerin geçersizliğine değinecek vergi tarhına ilişkin olarak ileri sürelen delil ve hukuki dayanakları “çürütecek” buna karşı kendinin bilumum belgelerini gösterecek ve  hukuki sebeplerine sıra ile yer verecektir.

III- SONUÇ ve TALEP

İleri sürülen delil ve hukuki sebeplere göre verginin terkini ve dava giderlerinin karşı tarafa yüklenmesi talep edilecek.

C- İmza -Dilekçe mutlaka imzalanacak ve varsa kaşe vurulacak.

D- Ekleri varsa dilekçeye eklenecektir.

E-Diğer Talepler

  Bilirkişi İncelemesi

  Keşif Talebi

  Yürütmenin Durdurulması

Dilekçenin yukarda sıralanan unsurları, İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümleri göz önüne alınarak belirtilmiştir.

Ancak davacının, dava dilekçesi ile bilirkişi incelemesi, keşif ve delillerin toplanması gibi taleplerde de bulunabilir.

Bu, talepler genelde dilekçelerin sağ üst köşesinde yapılmaktadır. Bu, gereğinin hemen yerine getirilmesi için bir dikkat çekme yoludur.

Bizce bu yapılmakla beraber, bu konulara dilekçede ayrı bir bölüm açıp, örneğin bilirkişi incelemesine neden gerek duyulduğu anlatılmalıdır. Ve böylece dava konusu bir kere daha gündeme getirilecektir.

Öte yandan temyiz dilekçesinde yürütmenin durdurulması da istenebilir. Bu takdirde de, dilekçenin başlağının hemen altına “Yürütmenin Durdurulması Taleplidir” ibaresi yazılmalıdır.

Doğal olarak, yürütmenin hangi maddi olay ve hukuki sebebe dayanılarak durdurulması istendiği de dilekçeye yazılmalıdır.

 

 

 

 

 

……..  1 Nolu Vergi Mahkemesi Başkanlığına         

 

           Duruşma ve Bilirkişi 

           incelemesi ve keşif taleplidir.

          

Davacı               :  İsim Soyad Adres

Vekili                 :  İsim Soyad Adres

Davalı                :..... Vergi Dairesi Müdürlüğü  (veya Mal Müdürlüğü

Dava Konusu Verginin Nev’i                        : Gelir Vergisi

Dava Konusu Verginin Tutarı           : 5000lira

Dava Konusu Verginin Yılı               : 2009 Takvim yılı

Dava Konusu Cezanın Nev’i                        : Vergi Ziyaı Cezası

Dava Konusu Cezanın Tutarı                       :  6300 lira

Dava Konusu Cezanın Yılı                : 2009 Takvim yılı

Vergi İhbarnamesinin Tarihi             : 23.08.2010

Vergi İhbarnamesinin Numarası         : 45 cilt ve 7 Sıra Nolu

Ceza İhbarnamesinin Tarihi                :23.08.2010

Ceza İhbarnamesinin Numarası          : 47 Cilt ve 7 Sıra Nolu

Tebliğ Tarihi    : 15.09.2010

Hesap Numarası: 3760080004

1- OLAY:

( Davanın konusu, sebepleri ve deliller, bunlara dayanarak salınan vergi ve cezanın tutarından söz edilecek),

II- DELİL ve HUKUKİ SEBEP

(Bu bölüme ileri sürülen tüm deliller ve buna uyan hukuki sebepler yani yasa maddeleri sıra ile yazılacaktır)

III-SONUÇ ve TALEP

(Sonuç bölümünde dava konusu ve hukuki sebep hakkında bilgi verilmesine gerek yoktur. Kısaca sonuç bölümü şöyle yazılmalıdır.)

Yukarda hukuki sebep ve delilleri yeterince açıklandığı üzere, adıma salınan vergi ve cezanın,

1.Terkin edilmesine

2.Duruşma yapılmasına,

3.Bilirkişi incelemesi ve keşif yaptırılmasına

4.Dava giderlerinin karşı tarafa mal edilmesine,

 

Karar verilmesini arz ve talep ederim. (Tarih)

 

İsim Soyad

                                                                                     (İMZA)  

Yeni yorum gönder

Doğrulama
 
Image CAPTCHA
Resimde görüntülenen harf veya rakamları giriniz.