YARGITAY KARAR İÇTİHATLI AÇIKLAMALI İŞ KANUNU KİTABI

Yeni Sayfa 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR tarafından yazılan YARGITAY KARAR İÇTİHATLI AÇIKLAMALI İŞ KANUNU Kitabımız ÇIKTI!  Kitapta,  Kıdem Tazminatı, İbraname, Disiplin Suçu ve Cezası, Mevsimlik İşler, Fazla Mesai, Yıllık Ücretli İzinler, İşçinin İstifası, İdari Para Cezaları , Konut Kapıcılarının İş Kanununa Göre  değerlendirilmesi , İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Kanunu ile ilgili diğer tüm konular Yargıtay Kararları, Madde Gerekçeleri ile birlikte açıklanıyor. Ayrıca okuyucunun sıkça kullanacağı durumlarda yol gösterici nitelikte Uygulamaya Yönelik Özel Bölüm de Kitapta bulunuyor.

Kitabın Önsözü ve içindekiler bölümü:

 

 

ÖNSÖZ

           

                                                                                                                     

       Kitap, okuyucuların talebini karşılayacak şekilde Kanun maddesi, açıklama, yönetmelik ilgili maddesi, yargı kararları ve uygulamaya yönelik özel bölüm formatı ile tanzim edilmiştir.

       2010 ve 2011 yılı Yargı kararlarına yer verilmiş, mükerrer kullanımından kaçınılmıştır.    

       Açıklamalar, okuyucu soruları dikkate alınarak yapılmıştır.

       Yönetmelikler külliyat şeklinde değil, uygulamaya yönelik olanları tercih edilmiş ve ilgili maddelerine yer verilmiştir.

       (Torba) Kanun olarak adlandırılan 25 Şubat 2011 tarih, 25857 sayılı Resmi Gazetede (1.Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı  “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 02.11.2011 tarih,28103 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) yayımlanan 665 sayılı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen değişikliklere ayrıntılı yer verilmiştir.

       Uygulamaya yönelik özel bölümde; Cezai Şart- Disiplin Suçu ve Cezası-Islah- İbraname- İcra İnkar Tazminatı- İflasta İşçi Alacağı- İkale Sözleşmesi- İş Kanunu 2010,2011,2012 İdari Para Cezaları- İş Mahkemesi-İşçinin İstifa Etmesi- İşçinin Sadakat Borcu- Kötü Niyet Tazminatı- Mahkeme Kararlarının Niteliği -Mevsimlik İş- Tebligat Şekli- Zamanaşımı ve Yabancıların Çalışma İzinleri konuları Yargı kararları doğrultusunda değerlendirilmiş, ayrıca uygulamada merak edilen İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağına açıklamalı olarak yer verilmiştir.

       Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.

      Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta Sn.İbrahim Tolga ESEN olmak üzere Maliye Postası Yayıncılık çalışanlarına teşekkür ederim.

 

                                                                                                                  

Saygılarımla

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Baş İş Müfettişi

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   csnozdemir@gmail.com

 

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM (Genel Hükümler/İş Kanunu/1-7.Maddeler)

 

 

1.      Amaç Ve Kapsam

2.      Tanımlar

3.      İşyerini Bildirme

4.      İstisnalar

5.      Eşit Davranma İlkesi

6.      İşyerinin Veya Bir Bölümünün Devri

7.      Geçici İş İlişkisi

 

 

İKİNCİ BÖLÜM (İş Sözleşmesi,Türleri ve Feshi/ İş Kanunu/8-31.Maddeler)

 

8.      Tanım Ve Şekil

9.      Türü Ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi

10.  Sürekli Ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri

11.  Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

12.  Belirli Ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları

13.  Kısmi Süreli Ve Tam Süreli İş Sözleşmesi

14.  Çağrı Üzerine Çalışma

15.  Deneme Süreli İş Sözleşmesi

16.  Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri

17.  Süreli Fesih

18.  Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması

19.  Sözleşmenin Feshinde Usul

20.  Fesih Bildirimine İtiraz Ve Usulü

21.  Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları

22.  Çalışma Koşullarında Değişiklik Ve İş Sözleşmesinin Feshi

23.  Yeni İşverenin Sorumluluğu

24.  İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

25.  İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

26.  Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi

27.  Yeni İş Arama İzni

28.  Çalışma Belgesi

29.  Toplu İşçi Çıkarma

30.  Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu

31.  Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (Ücret/ İş Kanunu/32-62.Maddeler)

 

32.  Ücret Ve Ücretin Ödenmesi

33.  İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi (Mülga)

34.  Ücretin Gününde Ödenmemesi

35.  Ücretin Saklı Kısmı

36.  Kamu Makamlarının Ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü

37.  Ücret Hesap Pusulası

38.  Ücret Kesme Cezası

39.  Asgari Ücret

40.  Yarım Ücret

41.  Fazla Çalışma Ücreti

42.  Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma

43.  Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma

44.  Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma

45.  Saklı Haklar

46.  Hafta Tatili Ücreti

47.  Genel Tatil Ücreti

48.  Geçici İş Göremezlik

49.  Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti

50.  Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar

51.  Yüzdelerin Ödenmesi

52.  Yüzdelerin Belgelenmesi

53.  Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve İzin Süreleri

54.  Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Ve İzni Kullanma Dönemi

55.  Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller

56.  Yıllık Ücretli İznin Uygulanması

57.  Yıllık İzin Ücreti

58.  İzinde Çalışma Yasağı

59.  Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti

60.  İzinlere İlişkin Düzenlemeler

61.  Sigorta Primleri

62.  Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (İşin Düzenlenmesi / İş Kanunu/63-76.Maddeler)

 

63.  Çalışma Süresi

64.  Telafi Çalışması

65.  Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği (Mülga)

66.  Çalışma Süresinden Sayılan Haller

67.  Günlük Çalışmanın Başlama Ve Bitiş Saatleri

68.  Ara Dinlenmesi

69.  Gece Süresi Ve Gece Çalışmaları

70.  Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri

71.  Çalıştırma Yaşı Ve Çocukları Çalıştırma Yasağı

72.  Yer Ve Su Altında Çalıştırma Yasağı

73.  Gece Çalıştırma Yasağı

74.  Analık Halinde Çalışma Ve Süt İzni

75.  İşçi Özlük Dosyası

76.  Yönetmelikler

 

BEŞİNCİ BÖLÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği / İş Kanunu/77-89.Maddeler)

 

77.  İşverenlerin Ve İşçilerin Yükümlülükleri

78.  İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmelikleri

79.  İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılması

80.  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu

81.  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

82.  İş Güvenliği İle Görevli Mühendis Veya Teknik Elemanlar (Mülga)

83.  İşçilerin Hakları

84.  İçki Veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı

85.  Ağır Ve Tehlikeli İşler

86.  Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Rapor

87.  On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor

88.  Gebe Veya Çocuk Emziren Kadınlar İçin Yönetmelik

89.  Çeşitli Yönetmelikler

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM (İş ve İşçi Bulma / İş Kanunu/90.Madde)

 

90.  İş Ve İşçi Bulmaya Aracılık

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM (Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi / İş Kanunu/91-97.Maddeler)

 

91.       Devletin Yetkisi

92.       Yetkili Makam Ve Memurlar

93.          Yetkili Memurların Ödevi

94.          Muafiyet

95.          Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler

96.          İşçi Ve İşverenin Sorumluluğu

97.          Zabıtanın Yardımı

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM (İdari Ceza Hükümleri / İş Kanunu/98-108.Maddeler)

 

98.          İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık

99.      Genel Hükümlere Aykırılık

100.      Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere Aykırılık

101.      Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık

102.      Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık

103.      Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık

104.      İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık

105.      İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık

106.      İş Ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık

107.      İş Hayatının Denetim Ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık

108.      İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar

 

DOKUZUNCU BÖLÜM (Çeşitli,Geçici ve Son Hükümler / İş Kanunu/109-122.Maddeler)

 

109.      Yazılı Bildirim

110.      Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları

111.      Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman  İşleri

112.      Bazı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı

113.      Bazı  İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi

114.      Üçlü Danışma Kurulu

115.      Kantin Açılması

116.      Madde 116

117.      Madde 117

118.      Madde 118

119.      Yönetmelikler

120.      Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2

    Geçici Madde 3

    Geçici Madde 4

    Geçici Madde 5

    Geçici Madde 6

121.     Yürürlük

122.     Yürütme

1475/14 .Kıdem Tazminatı

 

 

 

 

 

UYGULAMAYA YÖNELİK ÖZEL BÖLÜM

 

 1. Toplu Hüküm İçeren Yargıtay Kararları
 2. Cezai Şart
 3. Disiplin Suçu ve Cezası
 4. İbraname
 5. İcra İnkar Tazminatı
 6. İflasta İşçi Alacağı
 7. İkale Sözleşmesi
 8. Islah
 9. İş Kanunu 2010,2011,2012 İdari Para Cezaları
 10. İş Mahkemesi
 11. İşçinin İstifa Etmesi
 12. İşçinin Sadakat Borcu
 13. Kötü Niyet Tazminatı
 14. Mahkeme Kararlarının Niteliği
 15. Mevsimlik İş
 16. Tebligat Şekli
 17. Zamanaşımı
 18. Yabancıların Çalışma İzinleri
 19. 6111 Sayılı (Torba) Kanun İle Çalışma Mevuzatında Getirilen Değişiklikler
 20. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı
 21. 665 Sayılı Kanunu Hükmünde Kararname İle Getirilen Değişiklikler